براساس قوانین زیست محیطی واردات هر نوع محصولات کشاورزی با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و ورود بدون پروانه این محصولات به معدوم شدن این اجناس می‌انجامد.

به گزارش فرهنگیان پرس، بر اساس قوانین زیست محیطی وارد کردن هر نوع بذر، پیاز، قلمه، پیوند، ریشه میوه، نهال و تخم نباتات مستلزم دریافت پروانه از وزارت جهاد کشاورزی است.

بنابر‌ این قانون اشخاصی که بدون مجوز این نوع اجناس را وارد کنند اخطار دریافت می‌کنند تا در مدت یک‌ماه اجناس بدون پروانه را از کشور خارج کنند و در غیر این‌ صورت با حضور نماینده سازمان حفظ نباتات این محصولات در گمرک معدوم خواهد شد.

گفتنی است آن دسته از محصولات کشاورزی که با پروانه وارد مراکز گمرکی شده و در بررسی‌های انجام شده مشخص شود که به‌علت آلودگی آفات قابل ترخیص نیست ولی به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی با گندزدایی آفت از بین می‌رود، گندزدایی با هزینه صاحبان آن انجام و اجازه ترخیص داده می‌شود.

شایان ذکر است در صورتی‌ که آفت موجود در محصولات کشاورزی وارداتی قابل رفع نباشد به صاحبان آن اخطار داده می‌شود تا کالای مزبور را از کشور خارج کنند و در غیر این‌ صورت سازمان حفظ نباتات بدون پرداخت خسارت آن را معدوم می‌کند.

  • منبع خبر : گروه اجتماعی خبرگزاری آنا